ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 1. Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je záujmové združenie právnických osôb: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV, so sídlom: Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 421 689 70 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby[1]:

 • e-mail: sekretariat@futbalulk.sk
 • poštová adresa: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV, Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava – Ružinov

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: +421 917 325 005

 1. Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov
 

Súvisiace právne predpisy[2]
realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konaniačlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPRZákonník práce
plnenie povinností zamestnávateľačlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPRZákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP
zabezpečenie plnenia povinností našich zamestnancov, poskytovania našich služieb a spolupráce so zmluvnými partnermi (výmenou, prípadne zverejňovaním kontaktných údajov)článok 6 ods. 1 písm. f) GDPRZOOÚ
plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov)článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 10 GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník
propagácia slovenského futbalu a futbalových súťaží, propagácia kampaníčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
organizovanie futbalových súťaží pre fanúšikovčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRx
zasielanie informácií o novinkách (newsletter) komerčných partnerov a Prevádzkovateľa a iné formy marketingučlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRx
vedenie zdrojovej evidenciečlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZOŠ
zapisovanie údajov do informačného systému športu

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

ZOŠ
riadenie súťažečlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
ochrana zdravia športovcov vrátane boja proti dopingučlánok 6 ods. 1 písm. e) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. g) GDPRZOŠ
výsledkový servis (t. j. zverejňovanie informácií o priebehu a výsledkoch súťaže vrátane fotografií a videozáznamov)článok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
nominácia kandidátov do orgánov a komisií Slovenského futbalového zväzučlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
spracúvanie informácií o bezúhonnosti v súvislosti so športovým podujatím

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 10 GDPR

 

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí, Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore
vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí Prezídia a z konania volieb do orgánov Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

ZOŠ
vedenie a zverejňovanie športovej štatistikyčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
profilovanie zákazníkov a fanúšikovčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRx
vedenie štatistiky zákazníkov a fanúšikovčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRx
zlepšenie marketingovej komunikácie prostredníctvom vyhodnocovania štatistík a profilovania zákazníkov a fanúšikovčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRx
archívne účelyprávny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPRZákon o archívoch a osobitné právne predpisy (napr. Zákon o účtovníctve, Daňový poriadok)
účtovné a daňové účelyčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRprávne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní
monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovaniečlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRx
plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä vedenie evidencie úrazov) vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú zamestnancami Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o BOZP
zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmovčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, Exekučný poriadok
vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPRčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR, článok 10 GDPRGDPR

[1] Kontaktná osoba nie je zodpovedná osoba, pozn.

[2] Výpočet právnych predpisov je len demonštratívny, pozn.

Vysvetlenie právnych základov:

Článok 6 ods. 1 GDPR:

 • písm. a) – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • písm. c) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • písm. e) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Článok 9 ods. 2 GDPR:

 • písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany,
 • písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc,
 • písm. g) – spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Článok 10 GDPR – spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení.

 

Zoznam použitých skratiek:

 

GDPRnariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
ZOOÚzákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZOŠzákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Civilný sporový poriadok zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Civilný mimosporový poriadokzákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Občiansky zákonníkzákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Obchodný zákonníkzákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Trestný zákonzákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Trestný poriadokzákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon o archívochzákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákonník prácezákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Správny súdny poriadokzákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Správny poriadokzákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Exekučný poriadokzákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon o priestupkochzákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon o sociálnom poistenízákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon o BOZPzákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o náhrade príjmuzákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o organizovaní verejných športových podujatízákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o Policajnom zborezákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Zákon o účtovníctvezákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve
Daňový poriadokzákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú:

 • riadne plnenie záväzkových vzťahov,
 • propagácia slovenského futbalu,
 • informovanie verejnosti o súťažiach,
 • obhajovanie našich právnych nárokov,
 • skvalitnenie chodu nášho webového sídla,
 • vedenie športovej štatistiky,
 • riadna realizácia súťaží,
 • účasť na obsadzovaní orgánov a komisií Slovenského futbalového zväzu.

 

 1. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov:

 • Bežné osobné údaje – napr. identifikačné údaje, údaje zachytené na fotografiách a videozáznamoch, kontaktné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje o príjmoch, údaje o vyživovaných deťoch, rodné číslo, rodinný stav, údaj o sume vymáhanej exekútorom, údaje o športových výsledkoch športovcov.

 

 • Osobitné kategórie osobných údajov – napr. údaje o zdravotnom stave zamestnancov (o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrazoch a pod.), údaje o niektorých osobných prekážkach zamestnancov v práci alebo osobné údaje týkajúce sa zdravia športovcov vo vzťahu k dopingu.

Osobné údaje týkajúce sa zdravia spracúvame len na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

 

 • Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky – informácie o uložení trestu zákazu účasti na verejných podujatiach a o uložení obmedzenia podľa Trestného zákona, informácie o odsúdení za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí vrátane informácií o podmienečnom zastavení alebo schválení zmieru za takéto trestné činy.

 

 1. Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, zúčastníte sa súťaže, ak sa u nás uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. od inej športovej organizácie, z verejne dostupných zdrojov, od štátnych orgánov alebo od našich zmluvných partnerov.

 

 1. Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Ak ste naším zmluvným partnerom, poskytovanie väčšiny osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti uzavrieť s Vami zmluvu. Poskytovanie osobných údajov je v niektorých prípadoch aj zákonnou požiadavkou, pretože ich poskytnutie je povinné v zmysle ZOŠ (napr. pre zápis údajov do zdrojovej evidencie športovej organizácie a do informačného systému športu). Ich neposkytnutie nám neumožňuje splniť si naše zákonné povinnosti.

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom). Poskytovanie niektorých osobných údajov počas trvania pracovnoprávneho vzťahu je aj zákonnou požiadavkou, napr. oznámiť nám vznik pracovného úrazu. Ich neposkytnutie nám neumožňuje splniť si naše zákonné povinnosti, resp. sa môžete sami ukrátiť na Vašich právach (napr. v prípade neoznámenia vzniku pracovného úrazu Vám nebudú priznané príslušné dávky sociálneho poistenia, ktoré by Vám inak patrili).

 

 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom – napr. našim účtovným poradcom a daňovým poradcom.

Na našom webovom sídle, na Facebooku, na Instagrame a pod. môžeme zverejňovať fotografie a videozáznamy zo súťaží a iných podujatí, na ktorých sú zachytení najmä športovci, ale aj iné osoby, napr. fanúšikovia.

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (napr. ak ste osobou, ktorá sa zapisuje do informačného systému športu).

Ak ste naším zamestnancom, niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 ZOOÚ napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti s pracovnou cestou.

Ak ste naším zmluvným partnerom, niekedy môžeme poskytovať Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov s cieľom zabezpečiť spoluprácu pri plnení úloh.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov – napr. advokátom, súdom alebo exekútorom.

 

 1. Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Keď navštívite naše webové sídlo www.fortunaliga.sk, využívame službu Google Analytics, ktorá  nám umožňuje zistiť návštevnosť našich webových stránok a čo na nich ľudia najčastejšie hľadajú. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „spoločnosť Google“). Bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate weby alebo aplikácie jej partnerov, nájdete TU.

 

 1. Súbory cookies

 Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, nájdete TU.

 

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje ZOŠ, Zákon o archívoch a osobitné právne predpisy – napr. Zákon o účtovníctve, Daňový poriadok. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v našej štruktúre členenia registratúry TU.

 

 1. Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie založené na profilovaní. Avšak uskutočňujeme profilovanie zákazníkov a fanúšikov, ktoré nám spolu so štatistickými údajmi pomáhajú zlepšovať našu marketingovú komunikáciu.

 

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

a) Právo na prístup k osobným údajom:

 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

b) Právo na opravu:

 Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 d) Právo na obmedzenie spracúvania:

 Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
 • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
 • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

e) Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 • sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

f)      Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

g) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

 Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

 Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Zmeny informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti všeobecným oznámením na našom webovom sídle, prípadne osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.